Szanowni Państwo,
Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych osób, których dane są przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Tkalnia, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były bezpieczne.

W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tkalnia, ul. Jana 8a, 91-350 Łódź, NIP: 7322117869, tel. (+48) 609551089; e-mail: kontakt@tkalnia.org.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Tkalnia należy kontaktować się wysyłając e-mail na adres: kontakt@tkalnia.org.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
• inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
• Grantodawcy projektów, w ramach których Państwa dane są zbierane.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.