SAFE Project

„SAFE project – Sexuality, Assertiveness, Feminism, Equality” (SAFE) to projekt poświęcony kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa seksualnego w kontekście pracy z młodzieżą. Ma to zostać osiągnięte za pomocą działań łączących w sobie metodologię edukacji seksualnej, szkolenia Wen-Do, warsztatów antydyskryminacyjnych i wspólnego planowania lokalnych i międzynarodowych projektów wspierających bezpieczeństwo seksualne młodych ludzi. Projekt SAFE ma na celu zbadanie sposobów zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa seksualnego podczas szkoleń, wymian, spotkań młodzieżowych w kontekście wiedzy, postaw, świadomości istniejących stereotypów i dyskryminacji. Pracując nad standardami SAFE planujemy zapobiec przemocy, nadużyciom, wczesnemu porzucaniu nauki i wykluczeniu młodzieży.

Podczas tego pięciodniowego szkolenia z udziałem pracowników młodzieżowych z Polski, Rumunii, Turcji, Cypru, Portugalii i Hiszpanii pracowaliśmy nad:

  • standardami edukacji seksualnej i sposobem ich integracji z praktyką zawodową uczestniczek/ów;
  • asertywnością i technikami samoobrony opracowanymi w ramach metodologii Wen-Do i tym jak można ją zintegrować z praktyką zawodową uczestniczek/ów;
  • działaniami zmierzającymi do stworzenia standardów SAFE dla każdej inicjatywy młodzieżowej;
  • tworzeniem projektów lokalnych i międzynarodowych z udziałem młodzieży w zakresie bezpieczeństwa seksualnego.

Wszystkie działania zostały oparte na nieformalnych metodach edukacyjnych: warsztatach/pracy grupowej, przy użyciu metodologii Wen-Do, gier, budowania zespołu, działań międzykulturowych, planowania działań i tworzenia sieci.

Kontynuacją SAFE jest „SAFE 2– Sexual Safety Standards In Youthwork” dzięki któremu chcemy stworzyć i promować dokument precyzujący standardy bezpieczeństwa seksualnego w pracy z młodzieżą w Europie. Szkolenie planowane jest w październiku 2018 roku. Zaangażowane kraje to Polska, Irlandia, Holandia, Rosja, Hiszpania, Litwa, Turcja i Grecja.

Szkolenie sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+