Statut

Tekst jednolity

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Tkalnia i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

3. Celami Stowarzyszenia są:

a) działalność kulturalna

b) upowszechnianie wiedzy na temat innych kultur

c) ochrona dziedzictwa kulturowego Zgierza, Łodzi oraz innych miejscowości regionu łódzkiego

d) promocja wielokulturowego oraz wczesnoprzemysłowego dziedzictwa regionu łódzkiego

e) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej

f) promowanie idei tolerancji, równości i sprawiedliwości społecznej, postaw otwartości na dialog, przeciwdziałanie dyskryminacji

g) upowszechnianie wiedzy o historii regionu łódzkiego

h) upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce wśród mieszkańców regionu

i) monitorowanie działań władz samorządowych oraz instytucji publicznych

j) włączanie mieszkańców/mieszkanek w procesy współdecydowania o mieście

k) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

l) edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

 

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zgierz.

 

§ 3.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie może być założycielem, członkiem związku stowarzyszeń o podobnym celu działania.

3. Realizacja działań, o jakich mowa w § 4 pkt. 1-2 następuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia.

 

§ 5.

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego zrealizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6.

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania odpłatne i nieodpłatne pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm.).

a) działania nieodpłatne:

- organizację Festiwalu Wielokulturowy Zgierz

- organizację warsztatów, kursów, szkoleń, spotkań, debat, dyskusji, prelekcji, wykładów, konferencji

- organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, pokazy filmów i tym podobnych

- działalność w przestrzeni miejskiej (parady, demonstracje, marsze, happeningi)

- wymiany międzynarodowe

- wydawanie broszur, opracowań, publikacji, gazet

- prowadzenie witryn i portali internetowych

- promocja i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują podobne działania

b) działania odpłatne:

- organizację Festiwalu Wielokulturowy Zgierz

- organizację warsztatów, kursów, szkoleń, zajęć

- organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, pokazy filmów i tym podobnych

- wydawanie broszur, opracowań, publikacji, gazet

- prowadzenie witryn i portali internetowych

 

§ 8.

1. Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele może powołać i prowadzić inne instytucje, organizacje i osoby prawne w granicach prawem dopuszczonych.

2. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

3. O powołaniu i prowadzeniu instytucji lub/i organizacji, oraz objęciu praw o jakich mowa w § 8 punkt. 1-2 decyduje Zarząd.

 

§ 9.

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochody z prowadzonej działalności są w całości przekazywane na realizacje statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§ 10.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dobrowolnych składek członkowskich, darowizn, sponsoringu, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, dochodów z własnej działalności, działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

2. Walne Zgromadzenie decyduje o ustanowieniu składek członkowskich i ich wysokości.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony każdy członek/członkini Zarządu jednoosobowo.

 

§ 11.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w RP.

 

2. Członkinie i członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

1. Członkinie i członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajne/zwyczajnych

b) wspierające/wspierających

c) honorowe/honorowych

 

§ 13.

1. Członkiniami/członkami Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz mogą być cudzoziemki/cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 14.

1. Członkiniami/członkami Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby małoletnie poniżej 16 roku życia, wszystkie osoby małoletnie między 16 a 18 rokiem życia oraz wszystkie osoby pełnoletnie.

2. Od osoby małoletniej poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda prawnych opiekunów na członkostwo w stowarzyszeniu.

3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 15.

1. Członkinią/członkiem wspierającą/wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia Tkalnia, deklarująca wsparcie finansowe lub materialne na rzecz Stowarzyszenia.

2. By zostać członkinią/członkiem wspierającym należy złożyć wyraźne, pisemne oświadczenie woli. O przyjęciu członkini/członka wspierającej/wspierającego decyduje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 16.

1. Członkinią/Członkiem honorowa/honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia Tkalnia.

2. O przyznaniu tytułu członkini/członka honorowej/honorowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, po wyrażeniu zgody ustnej lub pisemnej przez kandydatkę/kandydata.

 

§ 17.

1. Członkinie/członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) Dbać o jego dobre imię,

c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

2. Członkini/członek zwyczajna/zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) Wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) Korzysta z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d) Korzysta z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członkinie/członkowie wspierające/wspierający i honorowe/honorowi mają wszystkie prawa członkiń i członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust. 2 punkt a).

 

§ 18.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. Wykluczenie przez Zarząd:

a) Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) Nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie a lub b,

2. Utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierć członka/członkini.

 

§ 19.

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

3. Władze stowarzyszenia

§ 20.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 21.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Władze wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

 

§ 22.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich członków/członkiń, z wyjątkiem § 23 punkt 9.

 

§ 23.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zgromadzeniem, jest zwoływane przez Zarząd:

a) Co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;

b) Na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej ½ członków/członkiń zwyczajnych stowarzyszenia.

3. O terminie, miejscu i programie obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich członków mailem, sms-em, listami poleconymi, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków/członkiń uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkinie/członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkinie/członkowie wspierający, członkinie/członkowie honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd.

6. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

a) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) Uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia,

d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) Uchwalanie zmian statutu,

g) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub/i zainicjowania, wstąpienia do związku Stowarzyszeń,

h) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków/członkinie Stowarzyszenia,

8. Rozpatrywanie skarg członków/członkiń Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

9. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

10. Każdemu członkowi/członkini przysługuje jeden głos.

 

§ 24.

1. Zarząd składa się z 3 członkiń/członków wybranych przez Zgromadzenie.

2. Zarząd sprawuje władzę kolegialnie. Podejmuje on decyzje – w formie uchwał – na zasadzie konsensusu, a w razie wyczerpania możliwości porozumienia (jednomyślności) przez głosowanie zwykłą większością głosów.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za prze-stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Przyjmowanie nowych członkiń/członków Stowarzyszenia,

b) Kierowanie całością prac Stowarzyszenia,

c) Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i prowadzenia przez Stowarzyszenie instytucji i organizacji prawem dozwolonych,

d) Podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji spółki akcyjnej

e) Zwoływanie Zgromadzenia.

5. Do kompetencji członków/członkiń Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkiń/członków wybranych przez Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna sprawuje władzę kolegialnie. Podejmuje ona decyzje w formie uchwał, na zasadzie konsensusu, a w razie wyczerpania możliwości porozumienia (jednomyślności) przez głosowanie.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) Przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych oraz zaleceń Zgromadzeniu oraz Zarządowi,

c) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Zgromadzeniu,

d) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która jest członkinią/członkiem Zarządu lub pozostaje z taką/takim członkinią/członkiem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Członkinią/członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 26.

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 24 i 25 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyborów uzupełniających, przeprowadzanych na zasadach określonych w § 23 niniejszego Statutu.

 

§ 27

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.